Terschellinger Ondernemers Vereniging

Tijdelijke uitbreiding terrassen

Uitbreiding van terrassen (tijdelijk) gedoogd!

Brief van TOV richting gemeenteraad werpt vruchten af: Gemeente stemt in met pilot omtrent terrassenverruming

26 juli 2023

Beste TOV-leden, ondernemers en geïnteresseerden,

Vooruitlopend op onze nieuwsbrief, die later deze week zal verschijnen, hebben we goed nieuws te melden richting de (horeca)ondernemers op Terschelling! Naar aanleiding van een brief van de TOV richting de gemeenteraad, heeft de gemeente besloten in te stemmen met de door de TOV voorgesteld pilot om (tijdelijk) toestemming te geven voor verruimde terrassen.

Enkele weken geleden hebben we de gemeenteraad per brief een voorstel toegedaan om door middel van een pilot te toetsen of het gedogen van verruimde terrassen op het eiland een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit, leefbaarheid, beleving en veiligheid binnen onze dorpskernen. Wij zijn van mening dat ruimer opgezette terrassen, zoals toegestaan in de tijd van corona, door zowel de horecaondernemers als de gasten als zeer positief wordt ervaren. Daarnaast beperken verruimde terrassen ongewenste situaties binnen de dorpscentra, zoals te veel voertuigen, fietsen en fietsbewegingen. Daardoor worden de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteitsbeleving binnen de dorpen vergroot. Door middel van een tijdelijke pilot zou gemeten en ervaren kunnen worden of terrasverruiming inderdaad een positief effect heeft.

De raad heeft de brief en het voorstel tijdens een gemeenteraadsvergadering in juni besproken, en liet weten wel iets te voelen voor deze pilot. De fracties dienden een raadsbreed gedragen motie in om het college ervan te overtuigen gehoor te geven aan het voorstel van de TOV. Wethouder Hoekstra zag in eerste instantie enige haken en ogen in het tijdelijk toestaan van de terrasverruiming, maar gaf in een daaropvolgende vergadering van woensdag 19 juli aan toch in te kunnen stemmen met de pilot. Een mooie overwinning voor de TOV en de ondernemers!


Wat betekent dit concreet voor de horecaondernemers, en welke stappen moeten er ondernomen worden?

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

Heb je vragen omtrent de aanvraag? Neem dan contact op met de afdeling vergunningverlening via 0562-446244 of gemeente@terschelling.nl.


Wij hopen dat deze tijdelijke pilot en de verruimde terrassen zullen leiden tot een nóg mooier seizoen voor zowel de ondernemers als de toeristen die de komende maanden een bezoek brengen aan ons mooie eiland. Samen staan we sterk en maken we er weer wat moois van!

Veel succes en een ondernemende groet,

Het bestuur van de TOV