Terschellinger Ondernemers Vereniging

Veelgestelde Vragen

__####Terschelling januari 2018

Vraag & antwoord i.v.m. Terschellinger Ondernemersfonds (TOF):

Is alle informatie over TOF beschikbaar?

Ja, op de website is de meest recente informatie beschikbaar. Bij specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen via info@tov-online.nl

Waarom een Ondernemersfonds?

Het achterliggende idee is om collectief acties te kunnen ontplooien voor het eiland. De eerst 3 jaar zal dat gericht zijn op de marketing en promotie van het eiland. Door het instellen van een ondernemersfonds dragen ook automatisch huidige ‘freeriders’ (mensen die niet mee betaalden aan marketing en promotie en er wel van profiteerden) bij.

Waarom een werkgroep?

In opdracht van de Terschellinger Ondernemersvereniging (TOV) had werkgroep 1 tot taak om te onderzoeken of een Ondernemersfonds haalbaar was op Terschelling en al het voorwerk te doen om daadwerkelijk te komen tot het oprichten van het fonds. Deze werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van alle belanghebbenden en heeft veel tijd en energie gestoken in het in alle stadia overleggen met de achterban van de belanghebbenden. Werkgroep 2 is ingesteld om in opdracht van het Ondernemersfonds, de marketing opdracht daadwerkelijk vorm te geven.

Wie heeft beslist of het Ondernemersfonds er uiteindelijk/daadwerkelijk komt?

Uiteindelijk heeft de Gemeenteraad van Terschelling de voorstellen gevolgd en eind 2017 besloten tot de oprichting van het ondernemersfonds. In de maanden voorafgaand aan dit besluit hebben alle belanghebbenden input geleverd via werkgroep 1 en kon het voorstel dat naar de raad ging dus ook rekenen op zeer breed draagvlak.

Zal er nog gestemd worden door de ondernemers?

Nee. Het onafhankelijk bestuur van de op te richten Stichting TOF bestuurt het fonds conform statuten en criteria. Het bestuur zal belanghebbenden blijvend consulteren over de besteding van de gelden.

Wie zullen meebetalen aan Ondernemersfonds?

Eigenaren van niet-woningen. Helaas vallen eigenaren van zomerhuisjes nog niet onder deze regeling. Het TOF zal dit, net als de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), wel trachten te regelen voor de toekomst.

Waar zullen de geïnde gelden voor gebruikt worden?

Gedurende de eerste drie jaar worden de gelden voornamelijk gebruikt voor collectieve marketing en promotie van Terschelling.

Kan er niet iets anders bedacht worden om geld voor marketing & promotie te vergaren?

Ja natuurlijk zijn er legio mogelijkheden. Echter, in het verleden is er al op zeer veel manieren getracht marketing & promotiegelden te generen, met veel moeite lukte dit maar het waren steeds dezelfde ondernemers/partijen die aan het verzoek tot bijdrage voldeden. Dit is niet meer van deze tijd. De oprichting van een Ondernemersfonds is een logische stap en zal tevens free-riden voorkomen.

Hoe hoog is OZB opslag/heffing op de panden niet-wonen?

€ 80,- per €100.000,-WOZ waarde.

Wat is het totale bedrag aan WOZ van niet-woningen op Terschelling?

Door wijziging wetgeving is hier op dit moment geen antwoord op te geven. Indicatief is dit ca. €148.000,--

Wat is de onderverdeling van de opslag WOZ waarde ?

Verdeling is 55% (of € 44,- per € 100.000 waarde) voor OZB Eigenaar niet-woning, en 45% (of € 36,- per € 100.000) voor OZB Gebruiker niet-woning.

Ik draag al bij aan de TOV en het VVV en de plaatselijke verenigingen VAW en SAM. Nu moet ik weer betalen, waarom?

In totaal genereren deze partijen te weinig gelden voor collectieve marketing & promotie voor het gehele eiland. Bovendien is het draagvlak van deze partijen versnipperd. Het TOF wordt breed gedragen en zal in ons aller belang de marketing en promotie van het eiland doen uitvoeren.

SET Hoe moet ik deze partij zien?

SET is mede organisator/financier van evenementen en doet verder niets aan collectieve promotie van het eiland.

VVV betaalt de marketing & promotie dus waarom dan nu een ondernemersfonds opzetten?

Het VVV voert op kleine schaal promotie activiteiten uit. Tevens beheert zij de overgebleven gelden van de Stichting Marketing Promotie Terschelling (SMPT). De SMPT wordt t.z.t. opgeheven en de gelden vloeien naar het Ondernemersfonds, Marketingfonds.

Het is toch de taak van een VVV om marketing & promotie te doen voor Terschelling?

Iedere partij die de juiste mensen en middelen ter beschikking heeft kan de marketing en promotie van het eiland op zich nemen. Het VVV is mogelijk een van die partijen.

Is er voor het opzetten van een ondernemersfonds een proefperiode afgesproken?

In eerste instantie is er drie jaar afgesproken, met een evaluatie in het derde jaar.

Welke bijdrage verwacht de Gemeente Terschelling uit het TOF?

De Gemeente verwacht dat zij ook een bedrag gaan ontvangen uit dit fonds. Bijvoorbeeld voor de zomer-bewaking voor dat deel waar binnen de politiek in het verleden afspraken over gemaakt zijn. (50% van € 30.000)

Gaan agrariërs meebetalen?

Voor Terschelling wordt dit momenteel onderzocht. Werkgroep 1 heeft steeds gesteld dat het logisch is dat boeren die ook een recreatieve tak binnen hun bedrijf hebben mee betalen. Hierbij heeft meegespeeld de vraag: waarom zou een boer niet hoeven te betalen? Kleine detaillisten of horecaondernemers moeten toch ook betalen!

Ik wil niet meedoen in het collectief, kan dat?

Dat kan niet als u eigenaar bent van een pand met de bestemming niet-wonen. Ieder pand waar een WOZ aanslag voor niet-wonen op zit krijgt de aanslag cq de opslag.

Bezwaar maken tegen aanslag hoe werkt dit?

Net als bij een normaal bezwaar bij een WOZ aanslag.

Mijn onderneming is opgeheven moet ik dan toch betalen?

Dit hangt er vanaf hoe dit pand geregistreerd staat.

Is het dan logisch om mijn lidmaatschap TOV nu op te zeggen?

Nee, de taak van de TOV gaat veel verder dan alleen oprichting van het ondernemersfonds (zie: www.tov-online.nl) Het ondernemersfonds is opgezet om de krachten te bundelen op een heel specifiek gebied. In lijn met de oprichting van het ondernemersfonds heeft TOV het lidmaatschap verlaagd naar € 150,- per jaar. De TOV inde namelijk via de contributie, gelden voor marketing en promotie van het eiland. Dat loopt nu voortaan via het ondernemersfonds.

Zal er volgens begroting gewerkt worden?

Ja, de nog op te richten Stichting Terschellinger Ondernemersfonds werkt per jaar met een bepaald budget.

Toekomstige Ondernemersfonds: Wie zitten daar in?

Het Terschellinger Ondernemersfonds kent een bestuur. Het bestuur wordt op dit moment samengesteld.

Werkt het nog op te richten fonds volgens bepaalde criteria?

Ja, nog nader vast te stellen. Voor het opstellen van deze criteria hebben we een expert op het gebied van Ondernemersfondsen ingehuurd: Aart van Bochove.

Welke stappen staan er op de planning?

De planning (mei 2018) in beeld gebracht: klik hier

Er is hier meer informatie beschikbaar

Update mei-2018 Wijzigingen voorbehouden.