Terschellinger Ondernemers Vereniging

Jaarplan

Jaarplan 2019

Centrale thema's

1.Nauw betrokken zijn bij de strategische marketing en promotie Terschelling breed

Zie voor meer informatie de website van het Terschellinger ondernemersfonds https://terschellinger-ondernemersfonds.nl

2. Gemeentelijk beleid proactief beïnvloeden

Actieve gesprekspartner gemeente mede door een stoel te bekleden in het Recreatieplatform Periodiek overleg met het college van B&W van de gemeente Terschelling

3. Toeristische ontwikkeling monitoren en daar leden over informeren (meten=weten)

Info vanuit Doeksen, VVV, gemeente Terschelling, SBB en Provincie Fryslan en Terschellinger Marketing fonds Zorgen dat bovenstaande partijen het als hun taak gaan zien dat er tijdig afgestemde gezamenlijke informatie komt voor de ondernemers zodat die tijdig actie kunnen ondernemen en bijv TOV tijdig passende cursussen kan ontwikkelen en/of externen kan uitnodigen om ondernemers ‘bij te spijkeren’ dan wel successen te vieren.

4. Representativiteit vertegenwoordiging TOV

De TOV wil met haar ledenbestand een afspiegeling zijn van ondernemend Terschelling in de breedste zin van het woord. Daartoe wil zij er voor zorgen dat: haar huidige leden zich gewaardeerd en vertegenwoordigd voelen in het politieke, maatschappelijke en publieke debat en het gevoel hebben dat ze via de TOV een zinvolle bijdrage leveren. Nieuwe leden werven met name onder de jongere generatie ondernemers, ZP’rs (zelfstandige professionals) en specifieke doelgroepen (agrariërs, bedrijventerrein, etc.).

5 De TOV heeft als doel een voortrekkersrol te nemen om de problematiek van personele tekorten en personele huisvesting bij ondernemers in kaart te brengen en hierin met aanbevelingen komen voor ondernemers en lokale overheid.

Daartoe ontwikkelt de TOV passende wervingsacties (bijv lidmaatschapsacties) kwalitatief hoogwaardige bijeenkomsten met externe sprekers, ondernemersbezoeken om te leren van elkaar etc. *daartoe gebruikt de TOV ook meer sociale media: FB, Twitter en houdt haar website up to date en communiceert zij actief met haar leden via nieuwsbrieven, facebook berichten, app groep etc.

6. Samenwerking intensiveren tussen ondernemers op het eiland

Jaarlijks uitreiken van de aanmoedigingsprijs. Door leden wordt op basis van een shortlist vanuit het bestuur gekozen wie de aanmoedigingsprijs zal ontvangen; Intensiveren samenwerking met SAM, VAW, NO, LTO, TCV en Horeca, TMF en SET ten behoeve van het algemeen belang van ondernemend Terschelling zinvolle verbindingen leggen tussen de leden Netwerk verbeteren van alle ondernemers o.a. door borrels te organiseren

Resultaten

Welke resultaten willen we eind 2019 geboekt hebben? *Stijging ledenaantal tot 200 waarin in ieder geval vertegenwoordigd zijn ZP’rs, jongere generatie en specifieke doelgroepen; laatste gegevens gemeente: 298 ondernemers (wo zzp’r) dekkingsgraad 62% Checken met ondernemers lijst KvK

Begroting 2019

De begroting voor 2019 zoals deze door de ALV van 19 november 2018 is vastgesteld