Terschellinger Ondernemers Vereniging

Vertrouwenspersoon voor ondernemers

Vertrouwenspersoon voor eilander ondernemers die ervaren dat ze diep in de problemen zitten dan wel gaan komen. Je weet niet meer wat te doen.

Karin Lodder is de komende drie weken (m.i.v. 26 maart) vertrouwenspersoon. Je kunt contact opnemen, zij kan luisteren, meedenken en waar nodig verwijzen. Er is een kort lijntje met een accountant, die het eilander ondernemersleven goed kent.

Deze proef loopt van 26 maart t/m 16 april. Contact opnemen kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16-17u via: [06-51155864]

of karin.lodder@bureaubasalt.nl

Achtergrond

Sinds de uitbraak van de coronacrisis is er frequent overleg in een crisisteam op het gemeentehuis, de TOV zit daar bij. De vereniging blijft zo op de hoogte en kan opkomen voor ondernemersbelangen.

Een van de signalen die de TOV vanaf de eerste dag heeft doorgeven gaat over het overeindhouden van bedrijven, daar zijn ook maatregelen voor afgesproken. Die maatregelen betreffen vooral uitstel van betaling.

We zien dat er meer nodig is en zijn op zoek gegaan naar een vertrouwenspersoon. Wat en waarvoor is deze vertrouwenspersoon:

Voor ondernemers in de breedste zin van het woord, ZZP-ers, kleine verhuurders en ondernemers op het eiland, die ervaren dat ze diep in de problemen zitten dan wel gaan komen. Je weet niet meer wat te doen.

Er wordt wel verwacht dat de ondernemer zich heeft ingespannen door informatie in te winnen zoals door de gemeente en TOV steeds wordt gedeeld via website, nieuwsbrieven etcetera. Hieronder staan handige links.

De vertrouwenspersoon kan natuurlijk niet zelf jullie problemen oplossen. Wat kan zij wel: luisteren, meedenken en verwijzen, bijvoorbeeld naar een accountant waar een korte lijn mee is opgezet door de TOV. Wie hebben wij bereid gevonden: Karin Lodder

Zij zal en mag alleen in vertrouwen hier mee omgaan. Wij als TOV krijgen (en willen) geen terugkoppeling van de gesprekken die gevoerd zijn tussen Karin en U. Wel zal Karin de TOV informeren over algemene strekking van zaken waar andere ondernemers ook een voordeel kunnen doen, en waar de vereniging pro-actief naar kan handelen.

Je kunt Karin eerst een e-mail sturen met daarin de strekking van de vraag als vooraankondiging.

Handige links

Uw branche- of vakvereniging

Winkeliers: InRetail Vakcentrum HoReCa: KHN Bouw: BouwendNederland Agragriers: LTO Recreatie: HiswaRecron en zie hieronder ZZP: PZO Overigen: MKB

Overheid

Bureau Zelfstandigen Friesland: TOZO regeling voor ZZP, VOF en BV's KvK: Coronaloket Informatie YnBusiness RIVM Belastingdienst Rijksoverheid

update 27 maart: regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 TOGS.

update 28 maart: Uitbreding bovenstaande TOGS regeling kies hier. Staat uw soort bedrijf niet in de lijst van SBI codes, geef dat dan hier door aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Update 1 april: Over de uitvoering van de NOW regeling door het UWV leest u hier.

Veelgestelde Vragen

(wordt nog aan gewerkt)

Recreatiewoningen

Advies van TOV aan verhuurders recreatiewoningen:

31 maart as. kondigt het kabinet nieuwe maatregelen aan. Pas dan kunnen we weer verder kijken. De maatregelen van onze Rijksoverheid van 23 maart jl. vind je hier.

Update 1 april:

Hoe gaan we op Terschelling om met bestaande boekingen en nieuwe boekingen? Lees de verklaring: Verklaring TOV ivm toerisme op Terschelling t/m 28 april 2020, gepubliceerd daags na afkondiging van verlengingsmaatregelen.

verklaring TOV: toerisme in periode t/m 28 april 2020

Van: Dagelijks Bestuur TOV en Vertrouwenspersoon Karin Lodder

Aan: Ondernemers in toerisme op Terschelling

Betreft: advies

Datum: 1 april 2020

Wij adviseren jullie op basis van het volgende:

Je leest dit het beste als een advies en ter informatie. In principe gelden op Terschelling overwegend dezelfde regels als die bij de bezoekende toeristen thuis/aan de wal van toepassing zijn.

Voor algemene informatie vanuit onze veiligheidsregio kijk je hier.

De noodverordening voor Terschelling:

De noodverordening van 26 maart die door de veiligheidsregio is afgekondigd, betekent concreet het volgende:

De enige uitzonderingen hierop zijn personen die een gezamenlijke huishouding vormen en kinderen onder de 12 jaar die samenspelen. Een gezamenlijke huishouding wordt als volgt gedefinieerd: “De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres woonachtig zijn”. Studenten op de campus vallen dus niet onder een gezamenlijke huishouding

Op al deze verboden staat een boete voor het overtreden van de noodverordening, van ten hoogste drie maanden gevangenisstraf of een geldboete tot maximaal € 4.350,-.

Wat betekent de noodverordening voor Terschelling?

De TOV heeft tijdens ons overleg met de gemeente e.a. vragen gesteld. Hieronder staan de antwoorden die voor jullie relevant kunnen zijn:

Uitgangspunt: Het huren van een huisje is niet het faciliteren van een samenkomst, zolang het huisje aan een gezin (gezamenlijk huishouding) of maximaal twee personen wordt verhuurd.

Huis/groepsaccommodaties Vraag : Kan een familie komen in combinatie met 2 personen? De familie (gezamenlijke huishouding, zie definitie boven) kan komen, de extra twee personen niet. Dan ontstaat er een samenkomst. Zowel de huurder als de verhuurder kan hiervoor per persoon beboet worden. Daarnaast kunnen campings worden gesloten en groepsaccommodaties/huizen tot verboden gebied worden verklaard door de voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân.

Verhuur van huisjes/chalets/caravans/tenten Het verhuren is geen faciliteren van een samenkomst. Er is wel een verschil tussen kampeervoorzieningen met eigen sanitair (huisjes/chalets) en zonder eigen sanitair (tenten). Beide kunnen wel verhuurd worden, maar gezamenlijk sanitair moet dicht zijn. Daarnaast zijn chemische toiletten niet toegestaan

Proces van handhaving Ja, er is een handhavingskader voor de noodverordening. De strekking is beëindiging van de overtreding, eerst door waarschuwend op te treden en indien nodig, strafrechtelijk te handhaven. Dit kan boetes opleveren voor personen ter hoogte van 400 euro en voor rechtspersonen ter hoogte van 4000 euro. Verhuurder behoort dan het huurcontract op te zeggen, wegens het niet houden aan de regels. Overtredingen kunnen daarnaast gemeld worden bij de politie of de gemeente. Er wordt eerst waarschuwend opgetreden, vervolgens beboet. Bij eventuele herhaling volgt wederom een boete.

Bij bestaande boekingen: · Je hebt bestaande voorwaarden. Dat is de basis waarop je met de huurder afspraken hebt gemaakt. · Als het voorwaarden zijn van koepels zoals Recron, ANVR, Anwb of…. Houd dan contact met deze instanties wat zij adviseren en/of besluiten. · Annuleringsverzekeringen. Verwijs daar slechts naar. Maar ook daarvoor geldt: iedere verzekering hanteert andere voorwaarden. Vele verzekeringen dekken dit niet. Daarover moet de verhuurder zelf contact opnemen met zijn of haar verzekeraar.

Hoe zeg je het aan de huurders?

Wij adviseren jullie in uitingen naar huurders te verwijzen naar de voorwaarden van toepassing op deze veiligheidsregio. We bedoelen daarmee het vermelden naar de link. De informatie kan wijzigen en je verwijst dan naar de actuele informatie. Maak geen eigen documenten, want je wilt ook handhaving en aansprakelijkheid voorkomen. De informatie kan dagelijks veranderen. Dus verwijs naar de actuele bron van informatie.

Dat kan op je website, de welkomstbrief ter plaatse, de welkomstbrief die je vooraf toestuurt en op de factuur.

Bestaande boekingen:

· De huurders kunnen gewoon komen. Er is geen verbod.

· Er zullen huurders zijn die gehoor willen geven aan de oproep om niet te reizen. Dat is begrijpelijk. In dat geval zullen zij annuleren en treden de voorwaarden in werking.

· Je kuntje houden aan de voorwaarden en het staat je natuurlijk geheel vrij om hierin andere besluiten te nemen. Zoals korting op vervolgboekingen enzovoorts

· Wees een gastheer in de communicatie. Ieder van ons is ambassadeur van het eiland.

· Ook gastheerschap kent natuurlijk grenzen wanneer de huurder je op onacceptabele wijze benadert. Maar… ook hier geldt: het zijn lastige tijden voor een ieder. Emoties kunnen aanleiding zijn tot vreemde en onaangename communicatie. Hou het hoofd koel, het is even niet anders. Op lange(re) termijn pluk ook jij daar de vruchten van.

· Je kunt, als je dat wilt, in principe leveren. Het is mede de eigen verantwoordelijkheid van de gast om te besluiten wel of niet te komen. Je hoeft zelf dus niet de boeking te annuleren. Tenzij je zelf wilt annuleren, om moverende redenen, die voor iedereen anders kunnen liggen en worden ingegeven. Ook alle respect daarvoor.

· Het is in principe aan de gast/huurder om te annuleren. Tenzij je graag zelf wilt annuleren, het is jouw huis.

· Het is natuurlijk ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om geldende voorschriften na te leven. Daarom adviseren wij om aan de huurder in alle uitingen te refereren aan de geldende maatregelen van de veiligheidsregio zoals eerder verwoord.

*In algemene communicatie en bijvoorbeeld op je website

*Bij sturen factuur

*Bij sturen welkomstbrief en benoem het ook op welkomstbrief/instructies binnenkomst huis of accommodatie

Mocht je – nadat en ondanks alle geleverde schriftelijke en traceerbare inspanningen - niets van de huurder vernemen en je vermoedt of je kunt weten cq. had/zou kunnen weten dat de huurders qua samenstelling/groep niet passen in beleid/verordening. Neem dan wel tijdig contact op met de huurder. Laat het niet aankomen op het moment dat ze op de boot stappen. Laat staan het moment dat ze voor de deur staan.

*Je bent mede verantwoordelijk voor het aantal personen in het huisje, zie boven. Ook het aantal personen is- overwegend- landelijk hetzelfde. De gast moet zich thuis/aan de wal op dezelfde manier gedragen.

Nieuwe Boekingen:

Ons advies is: neem geen nieuwe boekingen aan voor de periode van verblijf tot 28 april Indien je boekingen aanneemt voor de periode daarna geven wij de tip om nu vast na te denken over die periode daarna. Blijven schuiven, annuleren etc kost een ieder veel tijd en energie.

Algemene tips bij de communicatie:
Ondernemers-situatie

De situatie voor jou als ondernemer en tegemoetkomingen financieel: zie daarvoor alle links hierboven. Er staat informatie die relevant is, of dat kan zijn.

Waar het betreft je financiële situatie en mogelijke tegemoetkomingen kun je deze subsidiewijzer inzien. Staat je SBI code niet in de lijst dan kun je dit via dit formulier kenbaar maken.

Tot slot verwijzen wij naar de meest actuele gegevens van de NOW-regeling (uitvoering door UWV) aangaande personeel

Alle bovengenoemde zijn adviezen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het zijn vaak grijze gebieden, zeker daar waar het huurovereenkomsten betreft. Er zijn vele mensen, veel voorwaarden en afspraken. Wij kunnen u in algemene zin adviseren. Wij hebben directe lijnen met vele instanties en trachten u zo goed en optimaal mogelijk te ondersteunen.Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen via info@tov-online.nl

Wij wensen jullie alle goeds in deze rare tijden, met elkaar staan we in ieder geval sterker!

De TOV blijft je informeren.