Terschellinger Ondernemers Vereniging

Jaarplan

Jaarplan 2024

Speerpunten van de TOV in 2024

Tijdelijke woonruimte & Personeelswerving

Centrale thema's voor 2024

1.Personeelswerving en Huisvesting

Veel ondernemingen op het eiland kampen met een tekort aan (gekwalificeerd) personeel. Om eilander personeel te behouden en personeel van buiten aan te trekken is (tijdelijke) huisvesting een vereiste.

De TOV blijft zich in het nieuwe jaar intensief inzetten voor: -tijdelijke huisvesting voor personeel; -het steunen van de ontwikkeling van een digitaal platform voor vacatures.

  1. Proactief bij overheidsbeleid

De gemeente bepaalt voor een belangrijk deel de spelregels op het eiland waar we mogen ondernemen en hoe we mogen ondernemen. De TOV hecht aan een goede relatie met de gemeente (college van B&W en politieke partijen) om proactief mee te denken, onze expertise te delen en mee te praten over onderwerpen die ondernemers raken. De Provincie en het Rijk zijn voor ondernemers eveneens van groot belang.

De TOV gaat in het nieuwe jaar: regelmatig overleg voeren met het College van B&W en gemeentelijke politieke partijen contact met Provincie en Rijk intensiveren

  1. De TOV vertegenwoordigt alle eilander ondernemers De TOV wil met haar ledenbestand een afspiegeling zijn van heel ondernemend Terschelling. Daartoe wil zij er voor zorgen dat we nieuwe leden werven m.n. onder jonge ondernemers, ZZP’ers en specifieke doelgroepen (agrariërs, bedrijventerrein, etc.).

Daartoe voert de TOV uit: voortzetting van de wervingsactie (1e jaar lidmaatschap zonder kosten) verbreding van het bestuur van de TOV

  1. Samenwerking intensiveren tussen ondernemers op het eiland en met ondernemers van andere Waddeneilanden: meer samenwerking en leren van elkaar

Het bestuur van de TOV heeft de nodige connecties met allerlei ondernemers op het eiland en met ondernemers en ondernemersverenigingen van andere eilanden. Het is nuttig van elkaar te leren. De TOV wil de samenwerking tussen ondernemers op het eiland en met ondernemers van andere eilanden verbeteren.

Daartoe voert de TOV het volgende uit in 2024: -Bestuursleden zijn aanwezig en aanspreekbaar in bestaande gremia waar ondernemers en andere organisaties samenkomen. -Ad-hoc en structureel ondernemersorganisaties van andere eilanden spreken en terugkoppelen output -Intensiveren samenwerking met TCV, SAM, VAW, NO, LTO en anderen (o.a. duurzaamheid), ten behoeve van ondernemend Terschelling -Kwalitatief hoogwaardige bijeenkomsten met externe sprekers,
-Het organiseren van ondernemersbezoeken om te leren van elkaar, het organiseren van ervaren ondernemers als coach voor jongere ondernemers, enz.

Begroting 2024

De begroting voor 2024 is door de ALV van 5 maart 2024 geaccordeerd.